Cykl symulacji TeamFlow i PortfolioFlow

Symulacje wchodzące w skład cyklu to: TeamFlow Manager i TeamFlow Professional.

TeamFlow Manager - poziom: menedżerski

Odbiorcy: Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.

Wymagania wstępne: Pewne doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi). Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

 

TeamFlow Professional - poziom: zaawansowany

Odbiorcy: Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.

Wymagania wstępne: Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban. Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

PortfolioFlow

Czy chciałabyś/chciałbyś:

  • skrócić czas realizacji projektów w ramach portfela?
  • osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów?
  • wzmocnić kulturę współpracy i doskonalenia jednostek biznesowych?
  • nauczyć jak identyfikować ograniczenie na poziomie zespołów projektowych portfela projektów?
  • efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów?

PORTFOLIOFLOW JEST DLA CIEBIE!

Jak wygląda symulacja PortfolioFlow?

Symulacja ma formę interaktywnego warsztatu, obejmującego:

  • Grę symulacyjną on-line, wykorzystującą platformę Kanbanize
  • Prezentacje praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
  • Wymianę zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów na efektywne zarządzanie portfelem projektów

W trakcie każdej symulacji uczestnicy, pracujący w zespołach od 4 do 12 osób, uczą się i doświadczają efektywnego zarządzania portfelem projektów. Poznają i pogłębią znajomość różnych praktyk Flow Management. Drogą eksperymentów znajdą efektywne rozwiązania organizacyjne i wprowadzą w symulacji poznane praktyki Flow Management, przybliżające ich do płynnego przepływu i większej współpracy oraz lepszych rezultatów biznesowych. Sami zweryfikują efektywność wprowadzanych rozwiązań i praktyk, analizując metryki zbierane podczas symulacji, takie jak czas wykonania (Cycle Time) i przepustowość (Throughput) oraz tworząc CFD (Cumulative Flow Diagram), obrazujący stan prac w poszczególnych etapach procesu.

Na zakończenie każdej rundy symulacji dokonamy wspólnie podsumowania: zbierzemy refleksje, doświadczenia oraz wnioski z rundy symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te praktyki Flow Management oraz rozwiązania organizacyjne, które mogą wprowadzić w swoim środowisku dla uzyskania przepływu prac i zwiększenia współpracy w zespołach.

Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by stosując Flow Management uzyskać zwinność biznesową na poziomie projektu, programu jak i na poziomie całej firmy (portfela projektów).

Symulacja realizowana jest przez 5 - 12 osobowy zespół uczestników, podzielony na Zespół PMO, odpowiadający za portfel projektów oraz 3 zespoły projektowe. Symulację prowadzi dwóch facylitatorów - Expertów Flow Management.