PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Dwóch prowadzących szkolenie, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach funkcjonują Biura Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office).  Rozwój PMO w organizacjach powoduje, że kolejni pracownicy muszą posiąść odpowiednią wiedzę o roli, zadaniach i budowie/rozwoju PMO. Szkolenie ma na celu przekazanie całościowego spojrzenia na PMO jego pracownikom.

Cele szkolenia

 • Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami w organizacji
 • Poznanie zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO - Project Management Office)
 • Poznanie roli i zadań Biura projektów w różnych organizacjach
 • Poznanie technik i narzędzi monitorowania projektów w organizacji
 • Rozpoznanie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

Adresaci

 • Pracownicy i menedżerowie PMO zainteresowani rozwojem istniejącego Biura Projektów
 • Menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za monitorowanie portfela projektów
 • Kadra kierownicza doskonaląca swoje organizacje i dążąca do powodzenia biznesowego na drodze wprowadzenia organizacji projektowej: Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami i portfelem projektów
 • Kadra kierownicza budująca PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie

Program szkolenia

Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika

 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
 • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie

Project Management Office (PMO) - typy i funkcje

 • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
 • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
 • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
 • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO

o Taktyczne PMO: centrum kompetencyjne zarządzania projektami
o PMO: monitorowanie projektów
o Strategiczne PMO: zadania i organizacja

 • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®

PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami

 • Metodyka zarządzania projektem - wspólny język projektowy w organizacji

o Dostępne metodyki zarządzania projektem
o Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
o Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem

 • Rozwój kierowników projektów

o Typy kierowników projektów
o Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
o Wsparcie kierowników projektów przez PMO
o Certyfikacja kierowników projektów

 • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji

o Kontekst organizacyjny PMO
o Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:

- Obszar strategii
- Obszar finansów
- Obszar bieżących działań biznesowych
- Inni interesariusze PMO

o Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji

 • Baza wiedzy o projektach w PMO

PMO w procesie raportowania i monitorowania projektów

 • Współpraca z udziałowcami procesu raportowania projektów
 • Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania systemu raportowania
 • Zapewnienie jakości danych w procesie raportowania projektów
 • Dane i wskaźniki monitorowania statusu projektów - jak je wybierać, aby zachować umiar

PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji

 • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
 • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
 • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
 • Priorytetyzacja projektów
 • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów

Budowa i rozwój funkcjonującego PMO

 • Organizacja PMO
 • Budowa PMO: fundamenty, filary, kondygnacje i dach
 • Wdrażanie PMO jako proces zmian organizacyjnych: rola niedźwiedzia, lwów i orła podczas budowania PMO
 • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje można z nich wyciągnąć
 • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?

Metoda szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:

 • Wykład - prezentacja poszczególnych punktów programu
 • Ćwiczenia w grupach dotyczące omawianych zagadnień PMO
 • Doświadczenia praktyczne prowadzących
 • Inspirujące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Organizacja i terminy szkolenia
Szkolenie odbywa się w Warszawie i trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi: - 2800 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • 14 godzin zajęć merytorycznych - dwóch prowadzących
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady i przerwy kawowe
 • Miesięczny okres konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych - praktyk zarządzania projektami i budowania PMO w różnych organizacjach.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 6, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 6.