Zarządzanie portfelem projektów

Twoja firma prowadzi wiele projektów? Konieczny jest wybór najlepszych z nich oraz efektywne zarządzanie i tymi projektami i zaangażowanymi w nie zasobami?  Nie wiecie kto i jakimi metodami ma zarządzać takim zbiorem projektów? Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. jak zorganizować zarządzanie portfelem projektów, jak oceniać i wybierać projekty, jak je analizować, jak nimi operacyjnie zarządzać.

Celem warsztatu jest dostarczenie kadrze kierowniczej firm:

 • Wiedzy
 • Narzędzi
 • Inspiracji

z zakresu zarządzania portfelem projektów, która pozwoli na efektywniejsze zarządzanie portfelem  i programem projektów oraz na ich integrację w ramach projektowo zorganizowanej firmy.

Adresaci

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami, programami i zarządzanie portfelem projektów
 • Menedżerowie odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie (program manager, portfolio manager)
 • Menedżerowie kierowników projektów
 • Doświadczeni kierownicy projektów

Program warsztatu

Kontekst biznesowy zarządzania portfelem projektów

 • Zmiany w podejściu do zarządzania projektami
 • Wyzwania i problemy zarządzania projektami w organizacji
 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Systemowe podejście do zarządzania projektami w firmie

Zarządzanie portfelem projektów: proces ZPP i interesariusze ZPP

 • Portfel i zarządzanie portfelem projektów
 • Główne etapy procesu ZPP
 • Interesariusze ZPP:
  • Menedżer portfela projektów
  • Inne role w ZPP
  • Kompetencje potrzebne do zarządzania portfelem projektów

Praktyka zarządzania portfelem projektów (część 1) – powiązanie ze strategią, budowa portfela i analizy portfelowe

 • Informacje niezbędne do zarządzania portfelem projektów
 • Powiązania strategii firmy z zarządzaniem portfelem projektów:
 • Metoda strategicznej alokacji
 • Definiowanie celów strategicznych
 • Podstawowe cele i kryteria budowy portfela projektów
 • Analizy budowanego portfela projektów
 • Akceptacja portfela

Praktyka zarządzania portfelem projektów (część 2) – raportowanie portfela i analizy portfelowe

 • Raportowanie portfela projektów – metody i przykłady

Zwinne (agile-owe) ZPP:

 • Kanban w ZPP
 • Inne elementy podejść zwinnych w ZPP

Proces zarządzania portfelem projektów wg standardu PMI

 • ZPP wg standardu PMI
 • Obszary wiedzy ZPP
 • Grupy procesów ZPP oraz procesy w poszczególnych grupach
 • Główne produkty ZPP

Zarządzanie programem projektów:

 • Program i zarządzanie programem
 • Proces zarządzania programem i jego specyficzne elementy
 • Organizacja programu

PMO (Project Management Office) w procesie zarządzania portfelem projektów organizacji

 • Tradycyjne zadania PMO
 • PMO w ZPP:
  • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
  • Priorytetyzacja projektów
  • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
  • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO

Narzędzia wspomagające ZPP:

 • Narzędzia w Gartner Magic Quadrant
 • Inne narzędzia wspomagające ZP i ZPP

Podsumowanie

 • Najważniejsze zagadnienia zarządzania portfelem projektów

Organizacja i terminy warsztatu
Warsztat odbywa się w Warszawie i trwa 2 dni. Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Koszty
Koszt warsztatu wynosi 2800 PLN + 23% VAT (10% rabatu dla członków PMI i IPMA).
Cena obejmuje:

 • 14 godzin zajęć merytorycznych
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady i przerwy kawowe

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzi Maciej Bodych.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 8, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 3.