PMO na świecie 2010 – raporty

Współczesny project management to znacznie więcej niż zarządzanie projektem, zarządzanie programem i zarządzanie portfelem projektów. Obecnie jeden z najszybciej i najsilniej rozwijających się obszarów to PMO – Project Management Office, nazywany w Polsce albo Biurem Zarządzania Projektami, Biurem Projektów lub Centrum Zarządzania Projektami. Coraz więcej firm i organizacji tworzy, lub rozwija swoje istniejące już PMO. Pytania praktyczne rodzące się w tej sytuacji to: Czy istnieją jakieś standardy dotyczące PMO? Czy są dostępne raporty omawiające status PMO, czy to w Polsce, czy w innych krajach? Odpowiadając na te pytania, powiem, że ….

Uczestnicząc w pracach doradczych dotyczących budowy lub rozwoju PMO w różnych firmach w Polsce często jestem pytany o doświadczenia innych firm w tym obszarze: jak wyglądają inne PMO, czym się zajmują, jak i w którą stronę się rozwijają. Wyniki ankiety przeprowadzonej przeze mnie (w roli Koordynatora PMO LIG – Local Interest Group w Polsce) w kwietniu 2010 znajdują się na naszej stronie w tekście "Status PMO w Polsce".

Warto także poznać doświadczenia innych firm i organizacji, związane z budowaniem, rozwojem i funkcjonowaniem PMO. Ponieważ od pewnego czasu śledzę to, co dzieje się w obszarze PMO na świecie, to zgromadziłem kilka raportów i tekstów podsumowujących stan i doświadczenia związane z PMO.

Pierwszy z tych raportów: "The Multi-project PMO: A Global Analysis of the Current State of Practice" autorstwa dr Briana Hobbsa z Uniwersytetu w Quebec przedstawia podsumowanie wyników pierwszej część kilkuletniego projektu badawczego prowadzonego przez PMI. Jeden z ciekawszych i bardziej zaskakujących wniosków to bardzo duża różnorodność funkcjonujących PMO. Pełny tekst tego raportu znajdziecie tutaj.

Równie pasjonujący jest raport "Identyfying Forces Driving PMO Changes" prezentujący wyniki surveyu poświęconego zmianom w funkcjonujących już PMO oraz analizujący czynniki powodujące te właśnie zmiany.

Natomiast studium przeprowadzone przez ESI w 2009 roku dotyczyło zarówno stanu badanych PMO, jak i czynników sukcesu PMO. Raport "The Challenges to Success for Project /Programme Management Office" znajdziecie tutaj.

Warto także zajrzeć to raportu z badań przeprowadzonych w połowie 2010 (kwiecień – sierpień) przez S. Spałka, obejmującego 444 PMO z całego świata a dotyczących aktualnego statusu PMO na świecie.

Jakie generalne wnioski można wyciągnąć z tych badań i raportów? Przede wszystkim jest to olbrzymie zróżnicowanie PMO, w szczególności jeśli chodzi o zakres działania, odpowiedzialności, a także podejście do kierowników projektów. Moim zdaniem oznaczać to może, że nigdy nie doczekamy się standardu w obszarze PMO; dostępne będą jedynie tylko wskazówki i rady praktyczne oraz przykłady PMO, działających w konkretnych firmach, w konkretnym otoczeniu biznesowym.

Znajdź nas na Linked In!