Pojawiła się 5-ta edycja PMBOK® Guide

Jak z pewnością wiecie standard zarządzania projektami A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) opracowany przez PMI jest aktualizowany co cztery lata. W styczniu 2013 roku pojawiła się na stronach PMI, jak i w księgarni PMI, nowa, 5-ta edycja tego standardu. Z pewnością jesteście ciekawi, czy wraz z nią nastąpiła rewolucja w PMBOK® Guide, czy też rozwój standardu nadal kroczy ścieżką ewolucji.

Od razu pragnę Was uspokoić: zmiany są, ale nie mają one charakteru rewolucyjnego. Po szybkiej lekturze tej nowej wersji roboczej mogę śmiało stwierdzić, że bazuje ona na dotychczasowej 4-tej edycji, a wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim dwóch zagadnień.

Główna zmiana polega do dodaniu 10-ego obszaru wiedzy (mającego numer 13-ty): zarządzania interesariuszami projektu (ang. project stakeholder management), obejmującego cztery następujące procesy:

1. Identyfikowanie interesariuszy
2. Planowanie zarządzania interesariuszami
3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
4. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy.

Poprzednia, czwarta wersja PMBOK® Guide uwzględniała interesariuszy w ramach dwóch procesów, wymienionych w obszarze wiedzy: zarządzanie komunikacją. Teraz oba te procesy uwzględniono w zarządzaniu interesariuszami, co oznacza, że zarządzanie komunikacją obejmuje w nowej edycji standardu trzy procesy:

1. Planowanie zarządzania komunikacją
2. Zarządzanie komunikacją
3. Kontrolowanie komunikacji.

Druga istotna zmiana w nowej edycji dotyczy planów zarządzania zakresem, harmonogramem i kosztem (ang. scope, schedule, cost management plan). W 4-tej wersji nie istniały odrębne procesy mające na celu opracowanie tych trzech planów; była natomiast mowa, że te planistyczne procesy powinny poprzedzać inne procesy planistyczne dla zakresu, harmonogramu i kosztu. Teraz w 5-tej edycji istnieją odrębne procesy:

• Planowanie zarządzania zakresem (ang. Plan scope management)
• Planowanie zarządzania harmonogramem (ang. Plan schedule management)
• Planowanie zarządzania kosztem (ang. Plan cost management),
• Planowanie zarządzania interesariuszami (ang. Plan stakeholders management)

dające na wyjściu odpowiednio: plan zarządzania zakresem i plan zarządzania wymaganiami, plan zarządzania harmonogramem, plan zarządzania kosztem, a także plan zarządzania interesariuszami. Dzięki temu nowa edycja standardu zapewnia jednolite podejście do procesów planistycznych we wszystkich obszarach wiedzy. Zmiana bardzo prosta, ale – moim zdaniem – bardzo przydatna i praktyczna.

Inne drobne – moim zdaniem – zmiany związane są ze zwiększeniem spójności i czytelności standardu. Dotyczą one takich rzeczy, jak: przedefiniowania takich pojęć, jak: Work Performance Data, Work Performance Information, Work Performance Reports oraz zmiany nazw niektórych procesów (np. „control procurements” zamiast „administer procurements”, czy „control communications” zamiast „report performance”).

Także dla zapewnienia spójności i przejrzystości standardu uporządkowano i usystematyzowano zasady postępowania dotyczące wejść, narzędzi i technik oraz wyjść (ang. inputs,  tools and techniques, outputs).

Co te zmiany standardu mogą oznaczać w praktyce? Niewielkie modyfikacje w Waszych metodykach zarządzania projektami, bazujących na PMBOK® Guide oraz niewielkie zmiany w naszych szkoleniach dotyczących tego standardu.

A co z podejściem zwinnym, czyli metodami Agile, których nie było w 4-tej Edycji PMBOK® Guide ? Nie ma ich także w nowej, 5-tej Edycji standardu. PMI bowiem podjął decyzję o stworzeniu tzw. Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition, czyli rozszerzenia standardu o zagadnienia zarządzania projektami software’owymi. To rozszerzenie ma być opublikowane w 3-cim kwartale 2013. A do 10 stycznia 2013 członkowie PMI mogą zgłaszać uwagi do tzw. Exposure Draft tego rozszerzania, dostępnego na stronach PMI.

Jeśli więc nie znacie jeszcze standardu PMBOK® Guide to zapraszamy na nasze szkolenia, zaktualizowane do najnowszej 5-tej Edycji PMBOK® Guide: „Zarządzanie projektem wg standardu PMBOK® Guide.  A kierowników projektów pragnących zdobyć certyfikat PMP® – na szkolenie „Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP® .

Gdybyście chcieli zdawać egzamin PMP® z wiedzy zawartej w czwartej edycji PMBOK® Guide to musicie się pospieszyć, ponieważ macie na to czas tylko do 31 lipca 2013r. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tekście "Egzamin PMP jeszcze wg 4 edycji PMBOK® Guide". Jeżeli natomiast zdecydujecie się zdawać egzamin po 31 lipca 2013 to możecie spodziewać się  sporych zmian. Więcej w tekście "Egzamin PMP® wg 5 edycji PMBOK® Guide"

PMP, and PMBOK are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Linked In!